Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2005-05-01
MICROCAL 20 DPC
MICROCAL 20 DPC
dokładność ±0,006% wskazania
lekki, wytrzymały, ergonomiczny
operacje wykonywane jedną ręką
przyłącze wtykowe bananowe i Tc typu push@lock
dwa kanały dla termometru o wysokiej dokładności
łatwy w użyciu
ustawienia cyfrowe in-line
duży graficzny podświetlany wyświetlacz
równoczesny pomiar i symulacja dla kalibracji TRX
zegar czasu rzeczywistego z pamięcią dla procedur kalibracyjnych na obiekcie (‘w stanie zastanym’ + ‘w stanie zostawionym’)
wbudowany moduł dla pomiaru temperatury otoczenia, wilgotności względnej i ciśnienia barometrycznego (opcja)
RS232 do zarządzania przyrządami za pomocą oprogramowania CalpMan
zasilanie z akumulatorów
Wszystkie opisy odnoszą się do przyrządu z wszystkimi opcjami.

Szeroki zakres zastosowań
Seria MicroCal 20 DPC to przenośne wysokiej dokładności uniwersalne kalibratory procesu. Ogólne właściwości obejmują: podwójne izolowane kanały (równocześnie IN-OUT albo równocześnie IN-IN), dwa wewnętrzne czujniki ciśnienia, zewnętrzne moduły ciśnienia, automatyczną procedurę kalibracyjną, duży graficzny i podświetlany wyświetlacz.

Podwójne kanały wejściowe
Obydwa kanały (CH1 i CH2 mogą być ustawione na równoczesne wejście. Kalibrator może służyć jako termometr dwukanałowy o wysokiej dokładności do kalibracji termopar i RTD.

Termometr rezystancyjny 4-przewodowy
Rezystancję i temperaturę można mierzyć termometrem rezystancyjnym w technice 2-,3- i 4- przewodowej z lepszą dokładnością i rozdzielczością (0,01 C). Przyrząd jest kompatybilny z przetwornikami impulsowymi.

Kompensacja spoiny odniesienia Rj
Dokładna i szybka kompensacja reagująca przez specjalną o niskiej pojemności cieplnej konstrukcję wiążącą stanowiska. Układ zawiera cienkowarstwowy o wysokiej dokładności Pt100 jako odniesienie zimnego złącza. Wewnętrzne odniesienie pozwala na maksymalną dokładność w zakresie temperatury od –10°C do +55°C. Dla specjalnych zastosowań można podłączyć zdalny Pt100 (od –10°C do+100°C). Możliwe jest też ręczne ustawienie kompensacji temperatury (od –50°C do +100°C) z klawiatury.

Częstotliwość- zliczenia
Tryb symulacji jest zaprojektowany do generowania impulsu prostokątnego opartego na zerze, z ustawianą amplitudą, przy częstotliwości do 20kHz. Zadana liczba impulsów może być zaprogramowana i transmitowana do testowania lub kalibrowania sumatorów i liczników. Przyrząd może być konfigurowany do pomiaru częstotliwości i zliczania impulsów (tryb licznika). Jednostki techniczne w Hz, impuls/h i impuls/m. Próg jest ustawiany od 0 do 20V z rozdzielczością 0,01V.

Wewnętrzne czujniki ciśnienia
Dostępne opcjonalne jeden lub dwa wbudowane czujniki ciśnienia pokryją główną część zakresu ciśnienia, w tym nadciśnienie, różnicę ciśnienia, ciśnienie absolutne i podciśnienie. Kalibracyjna matryca ciśnienia/temperatury jest przechowana w wewnętrznej pamięci trwałej.

Zewnętrzne moduły ciśnienia
Każdy przyrząd wyposażono w przyłącze dla zewnętrznych ‘inteligentnych’ modułów ciśnienia. Dostępny jest szeroki zakres modułów jako akcesoria z zakresami do 700bar. Kalibracyjna matryca ciśnienia/temperatury jest zapisana w wewnętrznej pamięci trwałej.

Wbudowane moduły środowiskowe
Czujniki temperatury otoczenia, wilgotności względnej i ciśnienia barometrycznego mogą mierzyć parametry stanu otoczenia (EC), które będą dołączone do protokołu kalibracji.

Oprogramowanie sprzętowe
Oprogramowane to jest zapisane w pamięci typu “flash” i umożliwia szybkie i dokładne uaktualnienie i polepszenie przyrządu za pomocą RS232 i oprogramowania komputerowego.

Możliwości symulacji
-możliwość automatycznego generowania przebiegu piłokształtnego i schodkowego z programowanymi parametrami startu, stopu i kroku;
-pojedyncze i ciągłe cykle z programowanymi parametrami startu, stopu, zboczy narastających, postojów, zboczy opadających;
-ustawianie wartości sygnałów korzysta z unikatowego trybu ustawiania jednocyfrowego in-line lub bezpośredniego wejścia numerycznego;
-bezpośredni dostęp z klawiatury do 10 programowanych wartości zapisanych w pamięci.

Programowany przetwornik sygnałów (TRX)
Przyrząd może być użyty jako tymczasowy symulator przetwornika sygnałów. Każdy sygnał wejściowy (w tym ciśnienia i zdalnych dodatkowych wejść) może być przetworzony na dowolne dostępne sygnały wyjściowe (prądowe i napięciowe). Galwaniczna izolacja między kanałami wejściowymi i wyjściowymi umożliwia użycie tej właściwości także w procesie.

Kalkulator
W kalibratorze MicroCal 20 DPC jest zintegrowana specjalna funkcja kalkulator. Można odczytać wartość z kanału wejściowego, wykonać na niej operacje matematyczne, następnie zapisać wynik w kanale wyjściowym.
Zawiera wszystkie standardowe funkcje matematyczne.

Czynnik skalowania- Funkcje matematyczne
Wszystkie zakresy nietemperaturowe są w pełni programowalne do odczytu wartości wejściowych i wyjściowych w jednostce technicznej. Na wyświetlaczu dostępne są cztery programowane znaki alfanumeryczne, aby pokazać symbol parametru (np. mbar, %RH, %CO, itd.). Funkcja pierwiastkująca stosowana jest do kalibracji przetworników przepływu ciśnienia różnicowego.
Dostępna jest zaawansowana biblioteka matematyczna do tworzenia podprogramów konwersji liniowej, które będą zastosowane do sygnałów wejściowych i/lub wyjściowych. Można użyć oprogramowania komputerowego do zapisania i załadowania specjalnego wzoru.
Dostępna jest funkcja tary do zerowania offsetu czujnika.
Uśrednianie może być stosowane do niestabilnych sygnałów.

Rejestracja danych
Kalibrator może być użyty jako dwukanałowy rejestrator danych. Tryb graficzny pozwala wyświetlić trend; funkcja Replay umożliwia generowanie sygnału elektrycznego z wykorzystaniem zapamiętanych danych. Oprogramowanie komputerowe LogMan pozwala na zapisanie danych na twardym dysku.

W opracowaniu patent ‘Push & Lock” do połączeń
Microcal 20 zawiera 3 różne systemy połączeń:
-standardowe wtyczki bananowe
-mini przyłącze izotermiczne dla Tc
-system ‘Push & Lock’ dla przewodów

Test presostatu
Temperatura, sygnał i presostaty mogą być testowane przy pomocy zaawansowanych procedur. Kalibrator zatrzyma wyświetlany odczyt, gdy styk zmieni status.

Interfejs użytkownika w kilku językach
Wyświetla różne teksty lub menu w języku użytkownika.

Protokół kalibracji
Każdy MicroCal jest fabrycznie kalibrowany i certyfikowany zgodnie z wzorcami Eurotronu, które są okresowo sprawdzane przez międzynarodowe uznane laboratorium, żeby zapewnić śledzenie legalizacji, i jest dostarczany z protokołem kalibracji zawierającym wartości nominalne i rzeczywiste oraz błędy odchyleń.

Zabezpieczenie przepięciowe
Przyrząd wyposażono w udoskonalony system zawierający bezpieczniki termiczne (samoresetujące i nie wymagające wymiany), tłumik wysokiego napięcia i ogranicznik napięcia rezystor-dioda.

Kompatybilność EMC
Przyrząd spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/CEE.

System jakości
Badania naukowe, rozwój, produkcja, kontrola i certyfikacja są to działania zdefiniowane metodami i procedurami systemu jakości Eurotronu sprawdzanymi pod kątem spełnienia normy ISO9001 i certyfikowane przez GASTEC, holenderski zarejestrowany organ.

[Operacje bez użycia rąk]

Dokumentowanie procedur kalibracyjnych
MicroCal 20 DPC posiada interfejs RS232 do pobierania procedur tworzonych z pomocą programu CalpMan. Dzięki rozszerzonej pamięci przyrząd może przechować kalibracje z całego tygodnia.

Oprogramowanie CalpMan 2000
Program Calibration Procedure Manager potrafi transferować podprogramy kalibracyjne (punkty kalibracji, pasma błędu i ostrzeżenia, itd.) z PC do wewnętrznej pamięci przyrządu, żeby zautomatyzować kalibrację w terenie. Bezpośrednio wybrać odpowiedni numer etykiety przy pomocy klawiatury i kalibrator poprowadzi metodą krokową przez wszystkie operacje i testy. Wyniki z danymi kalibracyjnymi (wartości ‘w stanie zastanym’ i ‘w stanie zostawionym’) mogą być zapisane w pamięci. Po wykonaniu kalibracji dane te można załadować do komputera, wydrukować jako protokoły/świadectwa kalibracji/wzorcowania lub eksportować dane.
Menedżer procedury kalibracyjnej CalpMan 2000 jest zaprojektowany do wspierania wszystkich przenośnych kalibratorów Eurotronu. Zawiera bazę danych przyrządów, która szybko i łatwo generuje i zarządza procedurami kalibracyjnymi, ustawia i odczytuje dane od kalibratorów Eurotronu, zapamiętuje dane w bazie i generuje protokół kalibracji.
CalpMan 2000 Eurotronu pomoże udokumentować działania kalibracyjne/ kontrolne.

Karta rozszerzonej pamięci
Procedura kalibracyjna i rejestracja danych mogą być zachowane w wewnętrznej pamięci standardowej. Przyrząd wyposażono w wewnętrzny slot karty pamięci błyskowej, aby rozszerzyć podstawową pojemność.

Program LogMan
Program Windows® do pobierania zarejestrowanych danych z wewnętrznej pamięci do PC. Dane mogą być zapisane na dyskach, ładowane z dysków, eksportowane w pliku formatu Excel.

Program LinMan
Program Windows® do ustawienia specjalnej linearyzacji przyrządu z TCX, RTDX. Program umożliwia pomiar temperatury z wysoką dokładnością z pomocą kalibrowanego Pt100/Tc ładując współczynniki z protokołu kalibracyjnego (indywidualną charakterystykę wzorcowego czujnika temperatury).

Pięć kroków dla kalibracji na obiekcie
1. Przygotować procedurę z CalpMan
2. Przesłaćć procedurę do kalibratora
3. Wybrać i uruchomić procedurę
4. Przesłać wyniki do PC
5. Wydrukować protokół/świadectwo kalibracji

Moduł komunikacyjny z piecykiem MicroCal T z blokiem suchym
Można połączyć MicroCal 20 DPC z piecykiem z serii MicroCal T i wykonać kalibrację czujnika temperatury automatycznie. Moduł zawiera uaktualnienie programowe, żeby uaktywnić możliwości oraz kabel połączeniowy.

Komunikacja cyfrowa Hart
MicroCal 20 DPC posiada wbudowaną opcję komunikacji cyfrowej Harta do kalibracji i konserwacji. Nie jest wymagany żaden zewnętrzny adapter. Wspiera większość najczęściej spotykanych przetworników Harta (można sprawdzić uaktualnioną listę w witrynie WWW). Oprogramowanie pamięci typu flash umożliwia uaktualnienie z najnowszymi modelami z pomocą programu komputerowego i kabla RS232.

Zewnętrzne ‘inteligentne’ moduły ciśnienia
Przyłącze dla zewnętrznych modułów ciśnienia „SMART”. Zakres i matryca kalibracyjna są zachowane w czujniku. Dostępne modele nadciśnienia, ciśnienia absolutnego i ciśnienia różnicowego. Dokładność ±0,025%FS

Dwa wewnętrzne czujniki ciśnienia
Podwójne AISI316 wbudowane czujniki ciśnienia (do 20bar). Dostępne modele modułów podciśnienia/nadciścienia , absolutnego i różnicowego. Dokładność ±0,025%FS.

Temperatura otoczenia, wilgotność względna i ciśnienie barometryczne
Można dołączyć do protokołu temperaturę, ciśnienie i wilgotność względną otoczenia w jakich wykonano kalibrację.

Dokumentowanie Procedury kalibracji
Jeden klawisz do wejścia w tryb protokołu kalibracji. Wybrać TAG i uruchomić procedurę kalibracyjną. Wszystkie dane procedury są ładowane z PC. Po wykonaniu kalibracji dane mogą być załadowane do PC z programem CalpMan i na koniec wydrukować protokół/świadectwo kalibracji/wzorcowania.

Klawiatura
19 uszczelnionych gumowych klawiszy

Graficzny wyświetlacz LCD
Duży wyświetlacz z możliwościami tekstowymi i graficznymi. Wytrzymały LCD jest chroniony szybą z poliwęglanu przed zadrapaniami i uderzeniami.

Automatyczny czujnik podświetlania
Fotoelektryczny czujnik wykryje złe warunki oświetleniowe i gdy to będzie konieczne włączy podświetlenie. Możliwa jest operacja ręczna.

Przyłącze Tc Mini-DIN
Izotermiczne stanowisko łączące dla termopary z kompensacją Rj.

Ładowarka akumulatorów

Przyłącze RS232

2 kanały
Podwójne równoczesne kanały IN/OUT
mV,V,mA (aktywna i bierna pętla), Tc, 3- /4-p RTD, częstotliwość, impulsy, wysoka dokładność, wysoka powtarzalność i niski dryf.
Cztery tryby pracy: pomiar, symulacja, pomiar/symulacja i pomiar/pomiar.

System przyłączy
Przyłącza konstrukcji Eurotronu (patent w opracowaniu).


model CH1 CH2 wewnętrzne
ciśnienie zewnętrzne
ciśnienie dokładność
od protokół
Harta moduł
EC
MicroCal 20
MAV IN
(V,mA) OUT
(V,mA) brak opcja ±0,02%rdg opcja opcja
MicroCal 20
DPC basic IN OUT brak opcja ±0,02%rdg opcja opcja
MicroCal 20
DPC plus IN OUT opcja opcja ±0,01%rdg opcja opcja
MicroCal 20
DPC XP IN IN/OUT opcja opcja ±0,006%rdg opcja opcja


Zastosowania
Kalibracja temperatury TRX
Przetwornik Termoelement na 4-20mA
IN
OUT
CH1-IN
CH2-OUT

Kalibracja Przetwornika ciśnienia TRX
CH1-IN
PL PH
Ciśnienie na sygnał 4-20mA
Ręczne pompki

Kalibracja termoelementu
CH1-IN
CH2-IN
WKS
TC
Piecyk

Właściwości
Pomiar i symulacja aktywnej i biernej pętli prądowej 4-20mA.
Pomiar i symulacja 14 różnych termoelementów
Pomiar i symulacja 14 różnych termometrów rezystancyjnych (połączenia 2-,3- i 4-przewodowe)
Kalibracja ciśnienia z 2 czujnikami (wewnętrzny + zewnętrzny): zakresy do 20bar (wewnętrzny) i do 700bar (zewnętrzny)
Symulacje przetwornika sygnałów i nadajnika
Możliwość automatycznego przebiegu piłokształtnego i schodkowego
Rejestracja danych i grafy
Programowane zaawansowane funkcje matematyczne na kanałach wejściowych
Pomiar i symulacja napięcia stałego: zakresy 0-200mV, 0-2V i 0-20V
Pomiar i symulacja rezystancji: zakresy 0-500W i 0-5kW
Pomiar i symulacja częstotliwości i impulsów
Program CalpMan 2000 Windows® dla dokumentacji procedur kalibracyjnych
Wbudowane moduły temperatury otoczenia, wilgotności względnej i ciśnienia atmosferycznego

Specyfikacja
Napięcie IN/OUT
Impedancja wejścia:
>10MW dla zakresów do 2000mV f.s.
>500kW dla zakresów do 20V f.s.
Impedancja wyjścia (SEM wyjścia):
mniej niż 0,5W z maksymalnym prądem 0,5mA
Zakłócenia wyjściowe (dla 300 Hz):
<2µVpp dla zakresów do 200mV f.s.
<10µVpp dla zakresów do 2000mV f.s.
<80µVpp dla zakresów do 20V f.s.

Prąd IN/OUT
Impedancja wejścia: <20W dla prądu 1mA

Rezystancja i RTD IN/OUT
Połączenia: 2-,3- i 4-przewodowe
Efekt rezystancji źródła: błąd ±1µV dla rezystancji źródła 1000W
Prąd wzbudzenia symulacji W i Rtd: od 0,100 do 2mA bez błędu narastającego
Prąd wzbudzenia pomiaru W i Rtd: 0,2mA
Kompensacja kabla Rtd: do 100mW (dla każdego przewodu)
Błąd kompensacji kabla Rtd (Pt100): ±0,005°C/W łączny żył
Maksymalna rezystancja obciążenia: 1000W dla 20mA

Termoelementy IN/OUT
Jednostka techniczna: °C
Rozdzielczość: 0,01°C
Skala temperatur: ITS90 i IPTS68 dobierana
Kompensacja złącza odniesienia Rj:
wewnętrzna automatyczna od -10°C do +55°C
zewnętrzna nastawiana od -50°C do +100°C
zdalna z zewnętrznym Pt100 od -10°C do +100°C (tylko na
modelu XP)
Dryf kompensacji Rj: ±0,002°C/°C (od -10°C do +45°C) Pt100 kl. A
Impedancja wejścia (zakresy Tc): >10MW

Częstotliwość


zakres rozdzielczość dokładność
1 do 200Hz 0,001Hz ±(0,005%rdg + 0,001Hz)
1 do 2kHz 0,01Hz ±(0,005%rdg + 0,01Hz)
1 do 20kHz 0,1Hz ±(0,005%rdg + 0,1Hz)


Impedancja wejścia >500kW

Impulsy
Zakres: 0 do 106
Rozdzielczość: 1 cyfra

Ciśnienie
Media procesu: płyny kompatybilne z AISI 316ss (woda, gaz i olej)
Kompensacja temperaturowa: automatyczna z wbudowaną matrycą kalibracji
Jednostki techniczne: mbar, bar, Pa, hPa, kPa ,MPa, kg/cm2, atm, mmHg, programowana
Dokładność: podane dokładnosci obowiązują przez 365 dni i zawierają nieliniowość, histerezę i powtarzalność. Średni współczynnik temperaturowy, wewnątrz zakresu kompensowanej temperatury, wynosi ±0,002%rdg/°C (temperatura odniesienia +23°C).
Zakres temperatury kompensacji: od 0 do +45°C

Czujniki wewnętrzne
Dokładność: ±0,025%F.S.
Zakresy: patrz tabela w kodzie zamawiania
Rozdzielczość: patrz tabela w kodzie zamawiania
Nadciśnienie: 125%FS
Port: 1/8BSP z gwintem wewnętrznym

Moduły zewnętrzne
Dokładność: ±0,025%F.S.
Zakresy: patrz tabela przy kodzie zamawiania
Rozdzielczość: patrz tabela kodu zamawiania
Nadciśnienie: 125%F.S.
Port: 1/4 BSP z gwintem zewnętrznym
Długość przewodu połączeniowego: 2 metry

Funkcje matematyczne
Funkcje obliczeniowe: hold, max, min, offset, zero, średnia
Pamięć danych In/Out: 10 danych z ręcznym lub automatycznym przywołaniem
Funkcja konwersji: wyświetla elektryczny równoważnik jednostki technicznej
Czynnik skalowania: ustawienie z zerem i rozpiętością, programowalny w zakresie –399999 do +999999
Pierwiastkowanie: w kombinacji z czynnikiem skalowania

Ogólnie
Kalibracja: technika uczenia się z pomocą automatycznej procedury
Izolacja CH1-CH2: 250Vdc
Tłumienie sygnału wspólnego: 140dB przy operacji ac
Tłumienie zakłóceń: 60dB dla 50Hz
Wyświetlacz: graficzny wyświetlacz LCD z automatycznym i ręcznym podświetlaniem
Czas próbkowania pomiaru: 250ms
Interfejs cyfrowy: dwukierunkowy RS232
Zasilanie: zewnętrzna ładowarka i akumulatory Ni-MH
Długość użytkowania baterii (typowo):
10h z Tc i wejściem/wyjściem mV (wyłączone podświetlanie)
4h z symulacją 20mA (wyłączone podświetlanie)
Czas ładowania (typowo):5h przy 90% i 6h przy 99% z wyłączonym przyrządem
Wskaźnik ładowania baterii: bargraf na wyświetlaczu LCD (pulsujący podczas ładowania)
Linia energetyczna: 230Vac z zewnętrzną ładowarką
Izolacja transformatora sieciowego: 2500Vac
Zakres temperatury środowiska pracy: od -10°C do +55°C
Zakres temperatury składowania: od –10°C do +60°C (bez baterii)
Wilgotność: max.95%RH bez kondensacji
Futerał: z poliwęglanu
Uszczelnienie: IP54
Waga: 1,4kg netto, 2,5kg brutto
Wymiary: 290x98x57mm
Gwarancja: 24 miesiące. Opcja: Rozszerzone zobowiązanie do 5 lat (bez czujników ciśnienia).

Zakresy i dokładność


parametr zakres rozdziel-
czość dokładność (% odczytu)
Mcal 20MAV Mcal 20DPCbasic Mcal 20DPC+
Mcal 20DPC XP
TcJ
TcK -210 do 1200°C
-270 do 1370°C 0,01°C*
0,01°C* ±(0,02%rdg+0,1°C)
±(0,02%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C)
±(0,01%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C)
±(0,01%rdg+0,1°C)
TcT -270 do 400°C 0,01°C* ±(0,02%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C)
TcR -50 do 1760°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,2°C) ±(0,01%rdg+0,2°C) ±(0,01%rdg+0,2°C)
TcS -50 do 1760°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,2°C) ±(0,01%rdg+0,2°C) ±(0,01%rdg+0,2°C)
TcB 50 do 1820°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,3°C) ±(0,01%rdg+0,3°C) ±(0,01%rdg+0,3°C)
TcG 0 do 2300°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,3°C) ±(0,01%rdg+0,3°C) ±(0,01%rdg+0,3°C)
TcD 0 do 2300°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,3°C) ±(0,01%rdg+0,3°C) ±(0,01%rdg+0,3°C)
TcU -200 do 400°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C)
TcL -200 do 760°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C)
TcN -270 do 1300°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C)
TcE -270 do 1000°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C)
TcF 0 do 1400°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C)
Pt100
IEC OIML
a=3926 -200 do 850°C 0,01°C ±(0,02%rdg+0,05°C) ±(0,01%rdg+0,05°C) ±(0,01%rdg+0,05°C)
Pt100
a=3902 -200 do 650°C 0,01°C ±(0,02%rdg+0,05°C) ±(0,02%rdg+0,05°C) ±(0,01%rdg+0,05°C)
Pt100
JIS SAMA -200 do 600°C 0,01°C ±(0,02%rdg+0,05°C) ±(0,01%rdg+0,05°C) ±(0,01%rdg+0,05°C)
Pt200
Pt500 -200 do 850°C
-200 do 850°C 0,1°C
0,1°C ±(0,02%rdg+0,15°C)
±(0,02%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,15°C)
±(0,01%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,15°C)
±(0,01%rdg+0,1°C)
Pt1000 -200 do 850°C 0,01°C ±(0,02%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C) ±(0,01%rdg+0,1°C)
Cu10 -70 do 150°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,4°C) ±(0,01%rdg+0,4°C) ±(0,01%rdg+0,4°C)
Cu100 -180 do 150°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,4°C) ±(0,01%rdg+0,4°C) ±(0,01%rdg+0,05°C)
Ni100 -60 do 180°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,05°C) ±(0,01%rdg+0,05°C) ±(0,01%rdg+0,05°C)
Ni120 0 do 150°C 0,1°C ±(0,02%rdg+0,05°C) ±(0,01%rdg+0,05°C) ±(0,01%rdg+0,05°C)
mV -20 do 200mV 1µV ±(0,02%rdg+3µV) ±(0,01%rdg+3µV) ±(0,006%rdg+3µV)
V -0,2 do 2V
-2 do 20V 10µV
100µV ±(0,02%rdg+10µV)
±(0,02%rdg+100µV) ±(0,01%rdg+10µV)
±(0,01%rdg+100µV) ±(0,006%rdg+10µV)
±(0,006%rdg+100µV)
mA (IN) -5 do 50mA 0,1µA ±(0,02%rdg+0,4µA) ±(0,01%rdg+0,4µA) ±(0,01%rdg+0,4µA)
mA (OUT) 0 do 50mA** 0,1µA ±(0,02%rdg+0,4µA) ±(0,01%rdg+0,4µA) ±(0,01%rdg+0,4µA)
W (IN) 0 do 500W
0 do 5000W 10mW
100mW ±(0,02%rdg+12mW)
±(0,02%rdg+120mW) ±(0,01%rdg+12mW)
±(0,01%rdg+120mW) ±(0,008%rdg+12mW)
±(0,008%rdg+120mW)
W (OUT) 0 do 500W
0 do 5000W 10mW
100mW ±(0,02%rdg+20mW)
±(0,02%rdg+200mW) ±(0,01%rdg+20mW)
±(0,01%rdg+200mW) ±(0,008%rdg+20mW)
±(0,008%rdg+200mW)


powyższe dokładności względne obowiązują przez 360 dni w zakresie od 18 do 28°C
typową 2 letnią dokładność względną można obliczyć mnożąc specyfikację „%rdg” przez 1,4
wszystkie zakresy wejściowe dodatkowy błąd ±1 cyfra
tabela śledzenia Eurotron i niepewność może być dostarczona na żądanie
*rozdzielczość 0,1°C poniżej –200°C
**max.21mA w biernej pętli prądowej

Sposób zamawiania

3925 MAV-A-00-C-D
MicroCal 20 DPC MAV: ±0,02%rdg, 2 kanały (IN-OUT)
Kalibrator napięcia, prądu i częstotliwości

3925 basic-A-00-C-D
MicroCal 20 DPC basic: ±0,02%rdg
2-kanałowy (IN-OUT) kalibrator uniwersalny

3925 plus-A-BB-C-D
MicroCal 20 DPC plus: ±0,01%rdg
2-kanałowy (IN-OUT) kalibrator uniwersalny

3925 XP-A-BB-C-D
MicroCal 20 DPC XP: ±0,006%rdg
2-kanałowy (IN-IN/OUT) kalibrator uniwersalny

Model w wersji EX (samoistnie bezpieczny) ma inny kod

Standardowe opakowanie zawiera: kalibrator, ładowarkę, instrukcję obsługi i protokół kalibracji.


tabela A ładowarka sieciowa
MAV
Basic plus
XP
4 4 230V 50Hz z wtyczką europejską


tabela B wewnętrzne ciśnienie
AISI316SS ±0,025%FS rozdzielczość
MAV
basic plus
XP
0 0 brak
- 2 -100 do 100mbar nadciśnienie 0,001mbar
- 3 -500 do 500mbar nadciśnienie 0,01mbar
- 5 -0,95 do 2bar nadciśnienie 0,01mbar
- 5A 2bar ciśnienie absolutne 0,01mbar
- 6 -0,95 do 7bar nadciśnienie 0,1mbar
- 7 -0,95 do 20bar nadciśnienie 0,1bar
- 7A 20bar ciśnienie absolutne 0,2mbar


WAŻNE:
Modele MAV i basic nie mogą mieć zainstalowanych wewnętrznych czujników ciśnienia.
Modele plus i XP mogą mieć zainstalowane do dwóch wewnętrznych czujników ciśnienia.


tabela C opcje
MAV
basic plus
XP
0 0 brak
1 1 protokół Harta
2 2 moduł EC (pomiary temperatury, wilgotności względnej
i ciśnienia atmosferycznego)
3 3 karta rozszerzenia pamięci


tabela D protokół kalibracji
MAV
basic plus
XP
1 1 certyfikat Eurotron


Akcesoria

ZEWNĘTRZNE MODUŁY CIŚNIENIA - AISI 316ss - ±0,025% FS

Nadciśnienie


BB480009 od -100 do 100 mbar rozdzielczość 0,001 mbar
BB480010 od -500 do 500 mbar rozdzielczość 0,01 mbar
BB480011 od -0,95 do 1 bar rozdzielczość 0,01 mbar
BB480012 od -0,95 do 2 bar rozdzielczość 0,01 mbar
BB480013 od -0,95 do 7 bar rozdzielczość 0,1 mbar
BB480014 od -0,95 do 20 bar rozdzielczość 0,1 mbar
BB480015 od -0,95 do 35 bar rozdzielczość 1 mbar
BB480016 od 0 do 70 bar rozdzielczość 1 mbar
BB480017 od 0 do 150 bar rozdzielczość 1 mbar
BB480018 od 0 do 350 bar rozdzielczość 10 mbar
BB480019 od 0 do 700 bar rozdzielczość 10 mbar


Ciśnienie absolutne


BB480020 od 0 do 2 bar rozdzielczość 0,01 mbar
BB480021 od 0 do 20 bar rozdzielczość 0,1 mbar


Pneumatyczne i hydrauliczne pompki i akcesoria dostępne oddzielnie

Oprogramowanie
BB530203 kabel adaptera RS232
BB260198 oprogramowanie rejestrujące dane LogMan
BB260199 program linearyzacji LinMan
BB260167 menedżer procedury kalibracyjnej CalpMan 2000
BB530204 moduł komunikacji z serią piecyków MicroCal T

Inne
EE300040 zestaw przewodów pomiarowych sygnału
elektrycznego
BB300122 zestaw łączników kablowych Tc
BB880048 winylowy ochronny transportowy futerał z paskiem na
ramię
BB880043 winylowy transportowy futerał z paskiem na ramię
BB880033 aluminiowa skrzynka transportowa
BB880049 gumowy holster

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

Introl Sp. z o.o.

kalibratory

Nr telefonu: (32) 7890080 Skopiuj

E-mail: kalibratory@introl.pl Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »