Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2012-07-10
Moduł sterowania systemami automatyki CD 06
Producent:
CAMSAT

CD06
służy do zdalnego sterowania dowolnymi urządzeniami na duże odległości za pomocą klawiatury PTZ lub nadajnika sterującego. Wykorzystuje interfejs przewodowy RS485 lub interfejs radiowy. W połączeniu z modułami radiowymi CD04 osiąga zasięg 6 km lub 14 km nawet przy nie pełnej widzialności optycznej anten.
CD06 ma szczególne zastosowanie w zdalnym załączaniu i sterowaniu urządzeniami oświetleniowymi, zespołami kamerowymi , oświetlaczami IR, sygnalizatorami, systemami automatyki, tablicami synoptycznymi, bramami i rogatkami, czujnikami ruchu oraz ppoż. Może służyć jako radio-powiadomienie z monitorowania stanów systemów alarmowych, systemów automatyki lub maszyn przemysłowych. CD06 może służyć także jako pilot radiowy zdalnego sterowania na duże odległości.

Odbiornik CD06-Rx posiada sześć wyjść przekaźnikowych bez potencjałowych typu NO/NC* o obciążalności do 4A za pomocą których realizuje rozkazy z wejść nadajnika CD06-Tx. Wszystkie stany wejść w nadajniku oraz wyjść przekaźnikowych w odbiorniku są sygnalizowane za pomocą wskaźników LED.

Odbiornik można ustawić na dwa tryby pracy: bistabilny oraz astabilny.

Tryb bistabilny: Impulsowe zmienianie stanu przekaźnika w odbiorniku na przeciwny.
Przykład: Pierwszy impuls* podany na wejście nadajnika powoduje w odbiorniku zwarcie styków NO wyjścia przekaźnikowego ( np. włączenie dowolnego urządzenia). Stan ten trwa aż do podania drugiego impulsu na wejściu nadajnika który w odbiorniku rozwiera styki NO wyjścia przekaźnikowego ( np. wyłącza urządzenie).

Tryb astabilny:
Zwarcie wejścia nadajnika powoduje zwarcie wyjścia NO odbiornika. Rozwarcie wejścia w nadajniku powoduje także rozwarcie styku NO w odbiorniku.WSPÓŁPRACA Z KLAWIATURĄ PTZ
Odbiornik CD06-Rx można sterować nadajnikiem znajdującym się w zestawie ale także dowolną klawiaturą PTZ z protokołem PELCO-D 2400 i 9600. Do tego celu wykorzystywane są klawisze klawiatury PTZ: ZOOM+, ZOOM-, FOCUS+, FOCUS- oraz IRIS+, IRIS- . Każdy z tych przycisków steruje niezależnym wyjściem przekaźnikowym w odbiorniku. Współpraca z klawiaturą PTZ umożliwia sterowanie wyjściami odbiornika w trybie bistabilnym.
Połączenie klawiatury PTZ z odbiornikiem CD06-Rx stanowi wydajny zestaw umożliwiający zdalne sterowanie dowolnymi urządzeniami mocy, załączając np. oświetlenie, rogatki, kontrolę dostępu lub systemy ostrzegawcze. Ilość zastosowań takiej konfiguracji jest nieograniczona.
Dla systemu zarezerwowano przedział adresów ID od ID100 do ID107 a ustawienia tych adresów odbywa się identycznie jak w kamerach PTZ.
Tryb bistabilny:
Przyciśnięcie i zwolnienie przycisku np. ZOOM+ na klawiaturze powoduje zwarcie wyjścia OUT-1 w odbiorniku. Ponowne przyciśnięcie i zwolnienie przycisku ZOOM+ powoduje odwrócenie stanu wyjścia OUT-1 w odbiorniku.
Tryb astabilny: Brak możliwości współpracy. Klawiatura PTZ ze standardowym protokołem PELCO-D nie umożliwia sterowania w trybie astabilnym.

UWAGA: Z uwagi na konstrukcję klawiatur PTZ można sterować jednocześnie tylko jednym przyciskiem. Następny przycisk klawiatury może zostać wciśnięty po zwolnieniu poprzedniego.WSPÓŁPRACA NADAJNIKA CD06-Tx z ODBIORNIKIEM CD06-Rx
Podobnie jak to jest z kamerami PTZ ilość odbiorników podłączonych do jednej topologii RS-owej jest ograniczona wyłącznie ilością adresów ID. System umożliwia sterowanie jednym nadajnikiem nieskończonej ilości odbiorników o tym samym ID wtedy wszystkie sześć wejść nadajnika będzie wysyłało rozkazy pod jeden adres ID.
Dodatkowo każdy nadajnik CD06-Tx wyposażono w podwójne adresowanie ID co umożliwia jednoczesne sterowanie dwoma niezależnymi odbiornikami CD06-Rx (lub grupami odbiorników) o różnych adresach ID. Adres A nadajnika przypisany jest dla wejść od IN-1 do IN-3 które sterują wyjściami OUT-1,OUT-2,OUT-3 odbiornika pierwszego ,a adres B nadajnika przypisany jest do wejść od IN-4 do IN-6 które sterują wyjściami OUT-4 do OUT-6 odbiornika drugiego.

Przykład:
Adres nadajnika dla wejść 1-3 to ID105 a dla wejść 4-6 to ID109. Wejścia 1-3 sterują tylko wyjściami przekaźnikowymi 1-3 odbiornika o adresie ID105, a wejścia 4-6 sterują tylko wyjściami przekaźników 4-6 odbiornika o adresie ID109.
Pamięć EEPROM (PIN 7 – OFF)
Odbiornik wyposażony jest w pamięć nieulotną w której zapisywane są ostatnie stany wyjść odbiornika.
Przy włączeniu zasilania odbiornika z pamięci zostaną odtworzone wszystkie stany wyjść z przed zaniku zasilania. Wskaźniki LED w odbiorniku zostaną także ustawione zgodnie z ostatnimi zmianami. Zawartość pamięci EEPROM odbiornika możemy skasować przełączając na chwilę PIN 8 - RESPONSE/RESET (UWAGA: po wykonaniu resetu wszystkie wskaźniki oraz wyjścia przekaźnikowe zostają wyłączone). Oczywiście także można wyłączyć funkcję zapisu do pamięci EEPROM.


ZASTOSOWANIA Z KLAWIATURĄ PTZ:
• Zdalne załączenie oświetlenia publicznego oraz obiektowego,
• załączanie oświetlaczy IR (podczerwień),
• wyłączenie zasilania kamery np. w przypadku silnych wyładowań atmosferycznych,
• otwarcie rogatki, bramy, kontroli dostępu
• symulacja obecności domowników lub załączenie zasilania innego dowolnego urządzenia.
• zdalne sterowanie tablicami synoptycznymi
• zdalne załączanie systemów ostrzegawczych, alarmowych, komunikatorów

ZASTOSOWANIA:
• Zdalne przesyłanie sygnałów z :
o Czujników ruchu
o Syren alarmowych
o Central alarmowych
o Tablic wskaźnikowych
o Wyłączników krańcowych wszelkiego rodzaju urządzeń
o Kontaktronów drzwiowych oraz bramowych
o Dzwonków drzwiowych oraz sygnalizatorów ostrzegawczych
o Ciepłomierzy i liczników oraz pomp
o Monitorowania oświetleniem ulicznym oraz obiektowym
• Zdalne załączanie:
o Oświetleniem
o Oświetlaczami IR (podczerwień)
o Rogatkami, bramami przemysłowymi i kontrolą dostępu
o Komunikatów ostrzegawczych
o Resetowanie urządzeń
o Syren alarmowych
o Zdalne przełączanie kanałów radiowych w odbiornikach video np. CAM5816sq-Rx
o Załączanie pomp i innych urządzeń przemysłowych
o Tablic synoptycznych oraz tablic pomiarowych
o Wyłączeniem zasilania zespołów kamerowych CCTV (np. w obiektach narażonych na liczne wyładowania atmosferyczne)
o Dzwonków drzwiowych i sygnalizatorów ostrzegawczych
o Resetowanie oraz załączanie odległych systemów radiowych
o Symulacji obecności domowników
o Systematów automatyki
o Sterowanie oraz kontrola stanów urządzeń przemysłowych
Ilość zastosowań modułów CD06 jest nieograniczona a to wszystko przy współpracy z klawiaturą PTZ lub nadajnikiem sterującym CD06-Tx.

POTWIERDZENIA ODBIORU ROZKAZU ( RESPONSE – ON)

Potwierdzenia odbioru i przełączenia przekaźników w odbiorniku ( transmisja dwukierunkowa). rys.
W przypadku kiedy użytkownik chce być informowany o rzeczywistym przełączeniu wyjść odbiornika należy uruchomić transmisję dwukierunkową. Za pomocą funkcji RESPONSE można załączyć żądanie potwierdzenia odbioru rozkazu z potwierdzeniem stanów wyjść NO/NC. Wtedy wskaźniki w nadajniku sygnalizują że jego komendy zostały poprawnie wykonane przez odbiornik a wskaźniki LED nadajnika świecą się zgodnie ze stanem wyjścia w odbiorniku.

Przykład 1: W nadajniku zostaje zwarte wejście nr IN-1, odbiornik odbiera transmisję i zwiera wyjście przekaźnikowe OUT-1, odbiornik wysyła sygnał zwrotny do nadajnika z informacją że wyjście OUT-1 zostało zwarte, nadajnik odbiera tą informację i zapala wskaźnik LED IN-1.
Jeśli z jakiś powodów w odbiorniku przekaźnik OUT-1 nie został przełączony (np. utrata zasilania po stronie odbiorczej, zakłócenia w linii RSowej lub radiowej) to nadajnik nie otrzyma potwierdzenia i nie zapali wskaźnika LED IN-1. Wskaźnik LED IN-1 będzie sygnalizował wtedy błąd że nie odebrał potwierdzenia poprzez krótkie mignięcia. Użytkownik poprzez odczyt wskaźników LED będzie poinformowany że musi nadać transmisje raz jeszcze.


Potwierdzenie stanów odbiornika zalecane jest w przypadku licznych zaników napięcia zasilania jednej ze stron instalacji.
UWAGA:
• Potwierdzenia odbioru ( RESPONSE – ON ) mogą być używane wyłącznie w sieciach z niedublowanymi adresami ID, czyli nie dopuszcza się stosowania w odbiornikach dwóch takich samych adresów ( każdy odbiornik musi posiadać inny adres ID, to samo dotyczy nadajników).
• W przypadku sterowania jednym nadajnikiem kilku odbiorników o tym samy adresie ID należy wyłączyć potwierdzenia odbioru (RESPONSE PIN8-OFF).
• Jeśli w sieci musi pracować więcej nadajników które sterują tym samym odbiornikiem tak samo konieczne jest stosowanie transmisji bez potwierdzeń odbioru (RESPONSE PIN8–OFF).
• Ww. konfiguracji nie zaleca się stosowania klawiatur PTZ która jest przystosowana wyłącznie do pracy jednokierunkowej.


Ponowienie transmisji po zaniku zasilania (PIN 7 – ON):
Aby wskazania nadajnika były jeszcze bardziej precyzyjne użytkownik może uruchomić dodatkową funkcję wymuszającą transmisję w chwili włączenia zasilania.
Dodatkowa funkcja RT-POWER do razu po włączeniu zasilania wymusza wzajemną komunikację która synchronizuje aktualne stany wejść nadajnika z wyjściami odbiornika.
Umożliwia to całkowite panowanie nad systemem nawet w trakcie częściowego lub całkowitego zaniku zasilania.
Uruchomienie tej funkcji jest zalecane w przypadku licznych zaników zasilania. Poprzez tą funkcję RT-POWER odbiornik zawsze ustawiony jest wg aktualnych stanów które panują na wejściach nadajnika oraz dodatkowo użytkownik zawsze jest o tych stanach poinformowany.

Przykład:
Nadajnik CD06-Tx wysyła rozkaz przełączenia stanów wyjścia NO/NC lecz odbiornik CD06-Rx z jakiś powodów ma wyłączone zasilanie (zanik napięcia zasilania na obiekcie) i nie wykonuje tej funkcji. W nadajniku wskaźniki LED odpowiednio migają informując użytkownika o tym że odbiornik nie wykonał prawidłowo rozkazu przełączenia. W chwili kiedy zostaje podane zasilanie , odbiornik wysyła zapytanie do wszystkich nadajników o ponowienie transmisji z aktualnymi stanami wejść. Nadajniki po kolei wysyłają aktualne stany wejść oraz czekają na odpowiedz po czym odpowiednio zapalają wskaźniki LED.

UWAGA:
• Ta funkcja dział wyłącznie z włączoną transmisją dwukierunkową RESPONSE PIN8-ON
• Niezależnie od włączenia tej funkcji nadajnik CD06-Tx po włączeniu zasilania zawsze wykonuje wysłanie aktualnych stanów wejść ( dotyczy transmisji jednokierunkowej oraz dwukierunkowej).


Pamięć EEPROM (PIN 7 – OFF)
Podobnie jak w przypadku transmisji jednokierunkowej w odbiorniku można załączyć odczyt z pamięci EEPROM.
Odbiornik jak również nadajnik wyposażony jest w pamięć nieulotną w której zapisywane są ostatnie stany wyjść odbiornika, ale również wskaźniki wejść nadajnika.
Przy włączeniu zasilania obu lub jednej ze stron z pamięci zostaną odtworzone wszystkie stany wyjść z przed zaniku zasilania. Wskaźniki LED w odbiorniku jak i w nadajniku zostaną także ustawione zgodnie z ostatnimi zmianami. Dodatkowo nadajnik od razu po włączeniu zasilania wysyła aktualne stany wszystkich wejść do odbiornika. Zawartość pamięci EEPROM odbiornika jak również nadajnika możemy skasować przełączając na chwilę PIN 8 - RESPONSE/RESET (UWAGA: po wykonaniu resetu wszystkie wskaźniki oraz wyjścia przekaźnikowe zostają wyłączone)

WSKAŹNIKI LED
Wszystkie stany wejść w nadajniku oraz wyjść przekaźnikowych w odbiorniku są sygnalizowane za pomocą wskaźników LED. W konfiguracji urządzeń z potwierdzeniem odbioru (RESPONSE PIN8-ON) te same wskaźniki informują użytkownika o błędach w transmisji oraz potwierdzeniach odbioru i stanach wyjść NO/NC odbiornika.


POŁĄCZENIA PRZEWODOWE:
Aby stworzyć poprawnie funkcjonujący system należy wykonać poprawne połączenia
przewodów i z odpowiedniego odcinka „skrętki”. Aby zapewnić dobrą jakość połączenia miedzy odbiornikami i nadajnikami lub pomiędzy modemami CD04 należy użyć wysokiej jakości skrętki nieekranowanej 5 kategorii, o przekroju poprzecznym żyły minimum 0.5 mm
Uwaga:
Bezwzględnie należy przestrzegać topologii kaskadowej. Łączna długość magistrali przewodowej nie może przekraczać 300m a każda linia przewodowa musi być zakończona terminatorem o wartości 100 ohm (rezystor 100 Ohm wpięty w linie RS485 w ostatnim , najdalej wysuniętym odbiorniku CD06-Rx).
W przypadku zastosowania topologii gwiazdy należy użyć aktywnego rozdzielacza protokołu np. DCRE485 marki Videotec lub NVRS-004DD marki NOVUS.POŁĄCZENIA RADIOWE:
Zasięg zestawu połączonego z modemem radiowym CD04 wynosi standardowo 6km lub z dodatkową anteną odbiorczą nawet 14km.
CD04 z uwagi na dużą moc nadawczą oraz niską częstotliwość pracy nie wymaga widzialności optycznej anten. Podawane zasięgi dotyczą przestrzeni otwartej (bez przeszkód). Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu pracy.


SPECYFIKACJA:
• Sterowanie sześcioma przekaźnikami o stykach zwiernych oraz rozwieranych ( NO/NC).
• Sygnalizacja stanu wyjść przekaźników odbiornika wykonawczego diodami LED.
• Sygnalizacja stanu wejść nadajnika sterującego diodami LED.
• Wskaźniki ruchu Tx i Rx transmisji RS485.
• Sygnalizacja napięcia zasilania 12 V.
• Ustawienia wszystkich parametrów za pomocą przełączników Dipswitch.
• W szczególności polecany do współpracy ze modemem radiowym CD04 oraz klawiaturami PTZ z protokołem PELCO-D.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Rodzaj: ODBIORNIK WYKONAWCZY CD06-Rx
Model CD06-Rx
Ilość adresów ID 8
Zakres adresacji Od ID 100 do ID 107
Napięcie zasilania 10-14V DC
Pobór prądu:
- spoczynkowy 2,5 mA
- maksymalny 12 mA

Ilość wyjść 6 wyjść bez potencjałowych sterowanych niezależnie typu NO i NC
Rodzaje zastosowanych przekaźników wyjściowych 4A
Rodzaj wyjść Listwa zaciskowa – śrubowa 2,5 kw
Interfejs przewodowy RS485
Rodzaj protokołu transmisyjnego PELCO-D
Prędkość transmisji RS485 2400bps oraz 9600bps
Tryb pracy Bistabilny oraz Astabilny
Temperaturowy zakres pracy -20 do +55 °C
Wymiar (mm)
Współpraca z klawiaturą PTZ (PELCO-D)
z nadajnikiem CD06-Tx
Zalecany moduł radiowy CD04 (869MHz)
Zasięgi pracy przewodowy RS485 (z UTP kat5) 300m
Zasięg pracy radiowy z modułem CD04 6 lub 14 km
Opcjonalna obudowa zewnętrzna Typ: Klasa szczelności: IP66


Rodzaj: NADAJNIK STERUJĄCY CD06-Tx
Model CD06-Tx
Ilość adresów ID 8
Zakres adresacji od ID 100 do ID 107
Napięcie zasilania 10-14V DC
Pobór prądu:
- spoczynkowy 2,5 mA
- maksymalny 12 mA
Ilość wejść 6 wejść niezależnie sterowanych
Rodzaj wejść Listwa zaciskowa – śrubowa 2,5 kw
Interfejs przewodowy RS485
Rodzaj protokołu transmisyjnego PELCO-D
Prędkość transmisji RS485 2400bps oraz 9600bps
Tryb pracy Bistabilny oraz Astabilny
Temperaturowy zakres pracy -20 do +55 °C
Wymiar (mm) 7
Współpraca Z odbiornikiem CD06-Rx
Zalecany moduł radiowy CD04 (869MHz)
Zasięgi pracy przewodowy RS485 (z UTP kat5) 300m
Zasięg pracy radiowy z modułem CD04 6 lub 14 km


SYMBOLE:
CD06-Tx Nadajnik zarządzający RS485 z sześcioma wejściami sterującymi
CDH-Tx Obudowa zewnętrzna do CD06-Tx. Klasa szczelności IP.
CD06-Rx Odbiornik wykonawczy RS485 z sześcioma wyjściami bez potencjałowymi typu NO/NC.
CDH-Rx Obudowa zewnętrzna do CD06-Rx. Klasa szczelności IP66.
CD04 Moduł radiowy , dwukierunkowy o zasięgu 6 i 14km na częstotliwość 869MHz. Przystosowany do transmisji protokołów z interfejsem RS485, RS232 oraz TTL


LEGENDA i WYJAŚNIENIA
*** - wymaga odpowiedniej konfiguracji jednokierunkowej.
** - wymaga transmisji bez potwierdzeń ( transmisja jednokierunkowa)
* - Legenda:
• NO- styk normalnie otwarty, NC- styki normalnie zamknięty
• Impuls – zmiana ze stanu niskiego na wysoki oraz z powrotem na niski
• Protokół PELCO-D - protokół telemetryczny popularnie wykorzystywany w sterowaniu kamerami obrotowymi za pomocą klawiatur sterujących PTZ.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

CAMSAT

Adres: ul. Ogrodowa 2A, 86-050 Solec Kujawski

Nr telefonu: 0523873658 Skopiuj

Faks: 0523875466 w. 24 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu