Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2016-09-12
Referencja z wdrożenia - Oczyszczalnia Ścieków w Augustowie

System HMI/SCADA iFIX w Oczyszczalni Ścieków w Augustowie

MIEJSCE WDROŻENIA

Oprogramowanie do wizualizacji i sterowania produkcją HMI/SCADA iFIX wdrożono w oszyszczalni ścieków należącej do spółki Wodociągi i Kanalizacje miejskie w Augustowie.

Obiekt wybudowany w 1984 roku jest oszyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną, wykorzystującą technologię osadu czynnego. Maksymalna wydajność oczyszczalni to Qdmax=10 000 m3/d.

CEL WDROŻENIA

  • jednolity system raportowania pracy oczyszczalni,
  • monitorowanie i sterowanie podstawowymi parametrami technologicznymi oczyszczalni w czasie rzeczywistym
  • wyeliminowanie potrzeby ręcznego 24-godzinnego sterowania procesem technologicznym (realizowanego przez pracowników)
  • redukcja kosztów remontów i wymiany podzespołów.

ZAKRES WDROŻENIA I JEGO PRZEBIEG

Wdrożenie było dwuetapowe:
Etap I: Realizowany w 2007 roku, obejmował m. in. wymianę oprogramowania nadzorującego na GE SCADA iFIX Standard 900 I/O Runtime 3.5 PL.
Etap II: Realizowany w latach 2015-2016 obejmował m. in  aktualizację systemu operacyjnego komputera sterującego procesem technologicznym, aktualizację oprogramowania iFIX SCADAdo wersji 5.8 PL i twał ok. 6 miesięcy.

System obecnie jest wykorzystywany przez pracowników oczyszczalni do całodobowego nadzoru i sterowania procesem technologicznym, przez pracowników laboratorium i kierownictwo do raportowania (wykresy trendów dobowych i miesięcznych) oraz kontroli podstawowych parametrów ścieków i wody oczyszczonej (tlen, REDOX, osad, zawartość fosforu itp.).

Został osiągnięty główny cel wdrożenia – automatyczne utrzymywanie w założonym zakresie podstawowych parametrów procesu technologicznego (tlen, osad, zawartość zanieczyszczeń). Osiągnięto znaczne ograniczenie awarii i przestojów w pracy dmuchaw napowietrzających komory nitryfikacji poprzez zastosowanie falowników (ok. 70%).
Sterowanie dmuchawami i przepustnicami dmuchaw realizowane jest z poziomu programu do nadzoru. Osiągnięto pełne raportowanie wszystkich trendów gromadzonych przez sterowniki.

Całość wdrożenia i modernizacji wyniosła ponad 1,5 miliona złotych (zakres modernizacjisterowników i oprogramowania – 200 tys. złotych).

WYPOWIEDZI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WDROŻENIE:

System HMI/SCADA – iFIX zapewnia nam kontrolę procesu technologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego. Dzięki oprogramowaniu mamy pełny wgląd do zmiennych typu: gęstość sadu, zawartość tlenów, zakres otwarcia przepustnic napowietrzania, czy wielkość Redox komór denitryfikacji. Kadra operatorska jest w stanie uruchomić procedury kontrolno – pomiarowe procesu oczyszczania ścieków komunalnych. Za pośrednictwem utworzonych w systemie kontrolek jesteśmy w stanie zdalnie zarządzać i sterować pracą poszczególnych sekcji oczyszczalni, przez co posiadamy zdalny wpływ na przebieg procesu technologicznego bez narażania i zagrożenia dla człowieka. Człon raportowania służy nam do bilansu i rozliczeń pracy oczyszczalni, zaś trendy zapewniają nam analizę zdarzeń występujących awarii i zagrożeń powstałych w wyniku zmian gospodarki ściekowej.

Tomasz Wojszko
Prezes Zarządu
Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie
Spółka z o.o. w Augustowie

JAKIE KORZYŚCI DLA ZAKŁADU WYNIKAJĄ Z PRZEPROWADZONEGO WDROŻENIA?

  • Eliminacja najczęstszych przyczyn awarii i przestojów (praca dmuchaw)
  • Umożliwienie pełnego raportowania wszystkich trendów gromadzonych przez sterowniki
  • Kontrola czasu pracy wszystkich pomp oczyszczalni

Zajrzyj na www.vix.com.pl/referencje i zapoznaj się z innymi referencjami z różnych branż, zawierającymi więcej informacji (w tym zrzuty ekranów z aplikacji).

Autor:
VIX Automation
Źródło:
Referencja WiKM Augustów
Dodał:
VIX Automation sp. z o.o.

Czytaj także