empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-08-10
Zabezpieczenie BHP na pracy montera - co musisz wiedzieć?

adobestock_229818782.jpeg

Przepisy BHP obowiązują zarówno pracodawcę, jak i i jego pracowników niezależnie od branży, czy zajmowanych stanowisk. Jak wygląda to w przypadku pracy montera? Z jakich produktów zabezpieczenia osobistego powinni korzystać monterzy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

Zabezpieczenie BHP na stanowisku montera

Monter to ogólne stanowisko pracy, ponieważ zatrudniony może być na nim zarówno monter sieci elektrycznych (wykonuje pracę na wysokościach), monter instalacji sanitarnych (praca w wykopach), czy monter urządzeń (np. praca przy taśmie produkcyjnej). W każdym przypadku wymagane jest przestrzeganie odpowiednich przepisów BHP, a pracodawca zgodnie z Kodeksem Pracy zobowiązany jest do wyposażenia pracownika w niezbędne produkty zabezpieczenia osobistego. Jakie? Wszystko w tym przypadku zależy od specyfiki pracy na stanowisku montera oraz zakresu obowiązków. Należy bowiem podkreślić, że mimo iż art. 237 §6 Kodeksu Pracy nakazuje pracodawcy nieodpłatne dostarczenie pracownikowi niezbędnych dla jego stanowiska pracy środków ochrony indywidualnej, to nie ustala jej rodzaju. Określa jedynie, że powinna być to odzież ochronna oraz akcesoria, które zabezpieczą pracownika przed działaniem niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia czynników zewnętrznych. Szczegółowych ustaleń w tym zakresie należy zatem dokonać przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w danej branży (np. norm w zakresie stosowania odzieży antystatycznej przez monterów urządzeń elektronicznych), znajomości zagrożeń na danym stanowisku, czy konsultacji z przedstawicielami pracowników. Istotne jest także to, że Kodeks Pracy nie określa sytuacji, w których pracownicy zobowiązani są do korzystania z otrzymanej odzieży ochronnej, a co za tym idzie kiedy pracodawca może od nich tego wymagać. Warto jednak podkreślić, że tego typu ustalenia powinny znaleźć się w wewnątrzzakładowym regulaminie BHP, a ich brak może skutkować nałożeniem kar przez właściwe organy kontrolne.

 

Odzież ochronna a odzież robocza

W związku z tym, że przepisy BHP nakładają na pracodawców obowiązek nieodpłatnego wyposażenia pracowników w odzież ochronną adekwatną do ich stanowiska pracy należy wyjaśnić, czym w zasadzie ona jest. Otóż, warto mieć świadomość, że odzież ochrona nie jest tożsama z odzieżą roboczą, ponieważ odnosi się do rozwiązań mających na celu zabezpieczenie pracownika przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych występujących podczas pracy. Odzież robocza stanowi natomiast jedynie ochronę przed zabrudzeniem bądź zniszczeniem prywatnych ubrań. Ponadto należy podkreślić, że odzież ochronna wymaga odpowiednich atestów oraz musi być wyprodukowana z określonych materiałów i posiadać określoną kategorię ochronną. Określa ją dyrektywa dyrektywa 89/686/EWG z 21 grudnia 1989 r, zgodnie z którą na terenie UE obowiązują trzy kategorie odzieży ochronnej, a podział wygląda następująco:

- kategoria I - obejmuje odzież ochronną chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami, których przykładem mogą być czynniki atmosferyczne, powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, czy zagrożenia dotyczące oddziaływania wysokich temperatur oraz skutków gorąca;

- kategoria II- odnosi się do zabezpieczającej przed konkretnymi czynnikami, czego przykładem może być:

 • odzież dla pracowników, mogących mieć kontakt z substancjami chemicznymi,
 • odzież dla spawaczy oraz osób wykonujących czynności pokrewne,
 • odzież stanowiąca ochronę przed przecięciami,
 • odzież ostrzegawcza wykorzystywana nie tylko przez monterów ale również m.in. przez drogowców;

- kategoria III - obejmuje odzież specjalistyczną, która zabezpiecza przed czynnikami zagrażającymi zdrowi i życiu pracowników. Jak przykład można wymienić:

 • odzież chroniącą przed promieniowaniem jonizującym, płomieniami, temperaturą powyżej 100°C, dużymi rozpryskami gorących substancji,
 • odzież zabezpieczającą przed bardzo niskimi temperaturami – poniżej 50°C,
 • odzież ochronną do pracy pod wysokim napięciem,
 • odzież zabezpieczającą przed atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu,
 • odzież chroniącą przed strumieniem pod wysokim ciśnieniem,
 • środki chroniące przed upadkiem z wysokości,  
 • odzież przeciwchemiczną.

 

Odzież ochronna - certyfikat CE

Pracodawca powinien również pamiętać, że zgodnie z treścią paragrafu 3 wspomnianego już art. 237 Kodeksu Pracy środki ochrony indywidualnej dostarczane pracownikom muszą spełniać wymagania w zakresie oceny zgodności, które potwierdza certyfikat CE. W polskim prawie reguluje to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej [Dz. U. nr 259, poz.2173]. Odzież spełniającą wszystkie wymagane normy, które potwierdza certyfikat CE, można nabyć pod linkiem: https://pol-paw.pl/odziez-robocza-c-1050.html.

 

Środki ochrony osobistej na stanowisku montera

Jak już wspomniano osoby zatrudnione na stanowisku montera mogą wykonywać różnego rodzaju obowiązki, co wymaga wyposażenia ich w odpowiednie środki ochrony zabezpieczenia osobistego. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

- obuwie ochronne, które stanowi ochronę nóg przed różnego rodzaju zagrożeniami wynikającymi z realizacji zadań służbowych. Jest ono dostępne pod linkiem: link: https://pol-paw.pl/buty-robocze-c-23.html;

- odzież ochronną, czyli wszelkiego rodzaju kombinezony, spodnie, bluzy, czy kurtki, które zapewnią bezpieczeństwo oraz umożliwią realizację powierzonych zadań;

- rękawice ochronne, które stanowią zabezpieczenie dłoni zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i działaniem szkodliwych substancji. Bardzo ważne w tym przypadku jest zapewnienie pewnego chwytu, dzięki któremu monter może skutecznie wykonywać swoją pracę;

- gogle, które chronią oczy nie tylko przed odpryskami ciał stałych i cieszy, ale również różnego rodzaju promieniowaniem;

- kask ochronny, który jest niezbędny w przypadku wykonywania prac na wysokościach.

Podsumowując należy stwierdzić, że rodzaj odzieży ochronnej, którą należy zapewnić monterowi uzależniony jest od charakteru jego pracy. Najważniejsze w tym przypadku jest zapewnienie ochrony adekwatnej do zagrożeń oraz wyposażenie pracowników w certyfikowane środki ochrony, które oferuje m.in. firma Pol-Paw.

 

Źródło:
pol-paw.pl

Czytaj także